MONDAY – SATURDAY: 8.00 TO 17.00

iotsiam.co@gmail.com

Send Mail

Call Anytime

89/415 Moo 3 Bangkadi

รับทำโปรเจค เทคโนโลยีดิจิทัล

รับทำโปรเจค เทคโนโลยีดิจิทัล


บริการรับทำโปรเจค Microcontroller (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ lungmaker.com )

✅ Arduino ✅ Raspberry Pi ✅ ESP8266 ✅ ESP32 ✅ STM32 และ โปรเจคด้าน AI, Machine Learning , Deep Learning , OpenCV

 • ออกแบบและพัฒนา Micro Controller , Single Board Computer programming
 • รับทําโปรเจคหุ่นยนต์ Arduino , ESP8266 , ESP32 และ micro:bit
 • มีอุปกรณ์แล้ว ก็สามารถให้เขียนโค้ดให้ได้ (หรือไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถ จัดซื้อและเขียนให้ได้)
 • เชื่อมต่อ Sensors กับ Micro Controller
 • เขียนติดต่อกับอุปกรณ์ผ่าน Serial Port , Digital I/O programming
 • โปรเจคเล็กๆ ใช้เองที่บ้าน
 • โปรเจคควบคุมอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขต่างๆ
 • โปรเจค IoT ด้วย Blynk2.0 หรือแพรตฟอร์มอื่นๆ
 • รับทำโปรเจค IOT Arduino Esp8266
 • โปรเจค วัดความชื้น ในดิน อากาศ Smart Farm
 • โปรเจค ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเสียง Smart Home


ตัวอย่างโปรเจค


รับทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนแบบ STEM – สะเต็มศึกษา

ในปัจจุบันมีนวัตกรรมการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่มีชื่อว่า “STEM” ย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics Education หรือ สเต็มศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการคิดหรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการทำงาน

ซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจะส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่รู้จักคิดตั้งสมมุติฐาน วางแผนหาแหล่งข้อมูล ทดสอบการแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้เพื่อการทำงานหรือแก้ปัญหา จากแนวคิดของการเรียนแบบ STEM การจัดเตรียมแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น เพื่อหาข้อมูลที่ช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหา เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ ถ้าต้องการนำการเรียนแบบ STEM มาใช้ ซึ่งแหล่งความรู้เหล่านี้อาจเป็นเอกสารตำรา เว็บไซต์ หรือแผนภูมิ หรือสื่อการเรียนการสอน


บริการรับทําโปรเจคอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iotsiam.co )

เช่น เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) , โมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) สร้างแอปพลิเคชั่น IoT รวมทั้งกระบวนการฝังเทคโนโลยีบางอย่าง เซนเซอร์ และ ไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น ESP32 MCU/Arduino/Raspberry PI ลงในวัตถุหรืออุปกรณ์ ที่ทำให้พวกเขาฉลาดขึ้น ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือโปรโตคอลเทคโนโลยีการสื่อสารอื่น ๆ ได้ และสามารถบันทึกข้อมูลจากสภาพแวดล้อมได้ โดยมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันมีการตัดสินใจและประมวลผลข้อมูล

 • โปรเจค IoT ด้วย web dashboard หรือแบบ ตั้งเวลา
 • โปรเจค เก็บข้อมูลเซนเซอร์ต่างๆ Data logger
 • รับออกแบบโปรเจคและประกอบชิ้นงาน เกี่ยวกับ IoT
 • รับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ IoT การรับ-ส่งข้อมูล กับ Arduino


บริการรับทำเว็บไซต์ (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ sunskillstudio.com )

 • รับทำเว็บไซต์ Website บริการทำเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย WordPress (เวิร์ดเพรสส์) คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ประเภท Contents Management System หรือเรียกย่อๆ ว่า “CMS” เป็นหน้าเว็บเพจที่จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ

 • เว็บแอปพลิเคชัน Web Application บริการรับทำโปรเจคเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย PHP, MySQL, ReactJS, JavaScript, HTML, CSS, และ Bootstrap เป็นเว็บไซต์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะมีการตอบสนองกับผู้ใช้

 • รับทําแอนิเมชั่น 2D , 3D การ์ตูนแอนิเมชั่น และ Motion Graphic ประกอบเนื้อหาวิชาการ/สื่อโต้ตอบ/สื่อการสอน/การโฆษณา

 • แอปพลิเคชันมือถือ Mobile Application บริการรับทำโปรเจคโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Flutter, MySQL เป็นแอปพลิเคชันมือถือ Android, IOS ทำงานบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

 • เดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน Desktop Application บริการรับทำโปรเจคเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย C#, MySQL เป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันทำงานบนทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป